curl --location --request POST 'https://business-api.tiktok.com/open_api/v1.3/pixel/track/' --header 'Access-Token: ACCESS_TOKEN' --header 'Content-Type: application/json' --data-raw '{ "pixel_code": "CJRDQ03C77U5E7966C60", "event": "InitiateCheckout", "event_id":"1616318632825_357", "timestamp": "2020-09-17T19:49:27Z", "context": { "ad": { "callback": "123ATXSfe" }, "page": { "url": "http://demo.mywebsite.com/purchase", "referrer": "http://demo.mywebsite.com" }, "user": { "external_id": "f0e388f53921a51f0bb0fc8a2944109ec188b59172935d8f23020b1614cc44bc", "phone_number": "2f9d2b4df907e5c9a7b3434351b55700167b998a83dc479b825096486ffcf4ea", "email": "dd6ff77f54e2106661089bae4d40cdb600979bf7edc9eb65c0942ba55c7c2d7f" }, "user_agent": "Mozilla/5.0 (platform; rv:geckoversion) Gecko/geckotrail Firefox/firefoxversion", "ip": "13.57.97.131" } }'

GIỚI THIỆU

QUY TRÌNH

VỀ CHÚNG TÔI

KHÁCH HÀNG

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

LIÊN HỆ

NHẬN TƯ VẤN

Đăng ký nhận ưu đãi 50%

NHẬN TƯ VẤN

- Cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối

Đăng ký nhận ưu đãi 50%

NHẬN TƯ VẤN

- Cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối